Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 91.535 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 28.741 tỷ đồng, tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ 2022.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Số lượng hợp đồng khai thác mới 5 tháng đầu năm 2023 đạt 860.740 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên là do sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 60,5% giảm 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 43,9%, giảm 21,9%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,7%, giảm 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 31,2%, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,8%, giảm 49,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 7,5%, giảm 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 6,6%. Sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,06%. Sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,84%.

  BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

  Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

  Hiệp hội bảo hiểm cho biết, số lượng hợp đồng có hiệu lực tại thời điểm 31/5 là 13.526.744 hợp đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,8%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (23,2%).

  Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 12.867 tỷ đồng giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

  Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của Prudential là 2.188 tỷ đồng, Manulife là 1.668 tỷ đồng, Dai-ichi Life là 1.660 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 1.630 tỷ đồng và AIA là 1.032 tỷ đồng.

  Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 55,6%. Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 15,9%. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,9%. Sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,9%.

  Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,73%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,8%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,04%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,42%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0004%.

  Về trả tiền bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2023 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 22.091 tỷ đồng, tăng 41,9% với cùng kỳ năm trước.