Trang chủNghề bảo hiểmTrắc nghiệm bảo hiểmTrắc nghiệm phần 9: Đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm...

Trắc nghiệm phần 9: Đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm (34 câu)

1. Đại lý bảo hiểm là:

 1. Người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện tất cả các công việc liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm
 2. Tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật
 3. Người đại diện cho Khách hàng
 4. Người môi giới

2. Đại lý bảo hiểm là người đại diện cho

 1. Khách hàng.
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm.
 3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 4. Không đại diện cho ai.

3. Điền lần lượt vào chỗ còn thiếu trong câu dưới đây: Đại lý bảo hiểm là …… được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của ………

 1. Tổ chức, cá nhân/Luật kinh doanh bảo hiểm
 2. Tổ chức/Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan
 3. Tổ chức, cá nhân/Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan
 4. Cá nhân/Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Chọn 1 phương án đúng về các điều kiện mà một cá nhân muốn hoạt động Đại lý bảo hiểm phải đáp ứng

 1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 2. Là công dân Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm
 3. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm
 4. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm

5. Điều kiện về tuổi đối với cá nhân muốn hoạt động Đại lý bảo hiểm là:

 1. Từ đủ 17 tuổi trở lên.
 2. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
 3. Từ đủ 19 tuổi trở lên.
 4. Từ đủ 20 tuổi trở lên.

6. Theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, đáp án nào dưới đây là một trong các điều kiện để cá nhân trở thành đại lý bảo hiểm?

 1. Từ đủ 20 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 2. Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp
 3. Là công dân Việt Nam, hoặc mang quốc tịch nước ngoài, thường trú tại Việt Nam
 4. A, B, C đúng

7. Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đại lý nhưng không hoạt động đại lý trong thời hạn ba năm liên tục, nếu muốn tiếp tục hoạt động đại lý thì:

 1. Không phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý mới, tuy nhiên phải được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo lại kiến thức về bảo hiểm.
 2. Không phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý mới, tuy nhiên chỉ được bán một số sản phẩm nhất định theo qui định của doanh nghiệp bảo hiểm.
 3. Không phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý mới.
 4. Phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý mới.

8. Điều kiện để một tổ chức làm đại lý bảo hiểm là:

 1. Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.
 2. Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.
 3. A, B đúng.
 4. A, B sai.

9. Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có nội dung nào sau đây?

 1. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm; Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm; Thời hạn hợp đồng; Hoa hồng đại lý bảo hiểm; Nguyên tắc giải quyết tranh chấp; Chế độ khen thưởng đại lý
 2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm; Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm; Hoa hồng đại lý bảo hiểm; điều khoản quy định việc đại lý bảo hiểm phải ứng tiền nộp phí cho khách hàng trường hợp khách hàng nợ phí
 3. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm; Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm; Thời hạn hợp đồng; Nguyên tắc giải quyết tranh chấp; Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm; Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm; Hoa hồng đại lý bảo hiểm
 4. A, B đúng

10. Hoạt động đại lý bảo hiểm là:

 1. Hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.
 2. Việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.
 3. Cả A và B

11. Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền tiến hành hoạt động nào sau đây?

 1. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm
 2. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
 3. Đánh giá rủi ro
 4. A, B đúng

12. Đại lý bảo hiểm không được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền tiến hành hoạt động nào dưới đây?

 1. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm
 2. Thu phí bảo hiểm
 3. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
 4. Trực tiếp ký kết hợp đồng bảo hiểm

13. Chọn phương án sai:

 1. Đại lý bảo hiểm là người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động bảo hiểm, được hưởng hoa hồng đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả
 2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm
 3. Môi giới bảo hiểm là người đại diện cho khách hàng tham gia bảo hiểm, được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả
 4. Môi giới bảo hiểm là người đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.

14. Theo qui định tại Nghị định 45/2007/NĐ-CP, cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm:

 1. Không được làm đại lý bảo hiểm cho chính doanh nghiệp đó.
 2. Được làm đại lý bảo hiểm cho chính doanh nghiệp đó.
 3. Được hưởng hoa hồng bảo hiểm.
 4. B, C đúng.

15. Phương châm làm việc của đại lý bảo hiểm là:

 1. Tư vấn đúng như cầu và đúng khả năng tài chính của khách hàng.
 2. Bảo mật thông tin khách hàng.
 3. Bảo đảm khách hàng hiểu rõ những điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.
 4. Cả A, B, C.

16. Hành vi nào sau đây bị cấm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm?

 1. Cấu kết giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với bên mua bảo hiểm nhằm phân chia thị trường bảo hiểm, khép kín dịch vụ bảo hiểm
 2. Can thiệp trái pháp luật vào việc lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm
 3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ định, yêu cầu, ép buộc, ngăn cản tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm
 4. Cả A, B, C.

17. Các hành vi nào dưới đây đại lý bảo hiểm không thực hiện khi giao tiếp với khách hàng:

  BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

  Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

  1. Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, điều kiện và điều khoản bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
  2. Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
  3. Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác.
  4. A, C đúng.

  18. Chọn phương án đúng về công việc đại lý bảo hiểm được làm:

  1. Thay mặt khách hàng ký Giấy yêu cầu bảo hiểm.
  2. Thay mặt khách hàng ký Giấy nhận tiền bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm.
  3. Thay mặt DNBH thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
  4. Không trường hợp nào đúng.

  19. Chọn phương án sai trong nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm

  1. Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý.
  2. Đại lý bảo hiểm có thể sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản bảo hiểm cho phù hợp với tình hình thực tế của khách hàng.
  3. Đại lý bảo hiểm không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
  4. Đại lý bảo hiểm không được xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

  20. Tư cách đạo đức cơ bản để hành nghề đại lý:

  1. Đức liêm chính và tính chân thật trong phục vụ khách hàng.
  2. Bảo mật thông tin khách hàng.
  3. Không được chiếm dụng phí bảo hiểm.
  4. Cả A, B, C.

  21. Việc tư vấn và chọn sản phẩm phù hợp cho khách hàng phải dựa trên cơ sở:

  1. Dựa trên sự phân tích nhu cầu, mục tiêu tài chính và khả năng tài chính của khách hàng.
  2. Ưu tiên cho sản phẩm có thời gian dài nhất.
  3. Ưu tiên cho sản phẩm có thời gian ngắn nhất.
  4. Ưu tiên cho sản phẩm có mức hoa hồng cao nhất.

  22. Việc làm nào dưới đây của đại lý bảo hiểm là đúng trong việc chấp hành chế độ thu, nộp phí bảo hiểm?

  1. Đại lý viết đầy đủ, chính xác các nội dung biên lai, hóa đơn thu phí và giao 1 liên cho khách hàng.
  2. Đại lý bảo hiểm có thể đem phí bảo hiểm đi đầu tư và trả một phần lãi cho doanh nghiệp bảo hiểm.
  3. Đại lý có thể viết hóa đơn không theo trình tự thời gian.
  4. Cả A, B, C đều đúng.

  23. Phương án nào dưới đây là đúng khi nói về người đại lý bảo hiểm có đạo đức nghề nghiệp?

  1. Xây dựng cho mình phong cách tận tụy, phục vụ khách hàng
  2. Thường xuyên giữ mối liên hệ, thăm hỏi quan tâm chăm sóc khách hàng
  3. Sử dụng hoa hồng để giảm phí cho khách hàng
  4. A, B đúng

  24. Phương án nào dưới đây là đúng khi nói về người đại lý bảo hiểm có đạo đức nghề nghiệp?

  1. Quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng
  2. Thuyết phục khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm khác, hủy bỏ hợp đồng để tham gia bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm mình
  3. Sử dụng hoa hồng để giảm phí cho khách hàng
  4. Cả A, B, C đều đúng

  25. Tổ chức, cá nhân được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác cần có điều kiện nào dưới đây của doanh nghiệp bảo hiểm mình đang làm đại lý?

  1. Được sự chấp thuận bằng văn bản
  2. Không cần sự chấp thuận
  3. Không quy định cụ thể
  4. Có thể chấp thuận bằng bất kỳ hình thức nào.

  26. Đại lý bảo hiểm có thể:

  1. Có thể đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu được sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà đại lý đang làm
  2. Chủ động làm đại lý cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm để phát huy hết tiềm năng bán hàng của mình mà không cần phải thông báo cho từng doanh nghiệp bảo hiểm biết để có sự chấp thuận trước
  3. Dùng tiền hoa hồng để giảm phí hoặc khuyến mại cho khách hàng
  4. B, C đúng

  27. Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng thì:

  1. Đại lý bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi hoàn trực tiếp cho khách hàng
  2. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết, đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho khách hàng
  3. Đại lý bảo hiểm không chịu bất cứ trách nhiệm nào vì khách hàng tham gia bảo hiểm trực tiếp với doanh nghiệp bảo hiểm
  4. A hoặc B đúng.

  28. Chọn 1 phương án đúng về công việc mà môi giới bảo hiểm không được DNBH ủy quyền thực hiện

  1. Đàm phán, thu xếp hợp đồng bảo hiểm
  2. Thu phí bảo hiểm
  3. Thu xếp tái bảo hiểm
  4. Trả tiền bảo hiểm.

  29. Chọn phương án đúng về công việc mà đại lý bảo hiểm không được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện

  1. Giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm
  2. Thu xếp đồng bảo hiểm
  3. Thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm
  4. Thu phí bảo hiểm.

  30. Đại lý bảo hiểm không được tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của:

  1. Doanh nghiệp bảo hiểm khác
  2. Đại lý bảo hiểm khác
  3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác
  4. Cả A, B, C.

  31. Đáp án nào dưới đây đúng?

  1. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể ủy quyền cho đại lý bảo hiểm thu phí bảo hiểm.
  2. Tổ chức, cá nhân có quyền đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau tại cùng một thời điểm.
  3. Thay mặt doanh nghiệp bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm với bên mua bảo hiểm.
  4. A, B, C đúng.

  32. Theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm, cơ quan cấp thẻ đại lý cho các đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm là:

  1. Bộ Tài chính.
  2. Doanh nghiệp bảo hiểm.
  3. Tổng đại lý.
  4. A, B, C đúng.

  33. Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đại lý nhưng không hoạt động đại lý liên tục thì trong thời hạn bao lâu phải thực hiện việc thi chứng chỉ đại lý mới trước khi hoạt động đại lý?

  1. 6 tháng
  2. 3 năm
  3. 1 năm
  4. 2 năm.

  34. Chọn phương án đúng khi nói về đại lý bảo hiểm:

  1. Đại lý bảo hiểm chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  2. Đại lý bảo hiểm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.
  3. Đại lý bảo hiểm có thể đem phí bảo hiểm đi đầu tư và trả một phần lãi cho doanh nghiệp bảo hiểm.
  4. A, B đúng.
  5/5 - (1 bình chọn)

   BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

   Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

   Cẩm Giang
   Cẩm Gianghttps://baohiemcuocsong.com
   Tư vấn thiết kế các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tình hình tài chính và đầu tư cho tương lai gia đình bạn một cách hiệu quả. Tuyển dụng thành viên | Liên hệ góp ý
   Bài viết liên quan

   BÌNH LUẬN

   Vui lòng nhập bình luận của bạn
   Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

   - Advertisment -
   Google search engine

   Nhiều người đọc